<
  • Giai đoạn 1 : 4/2023 – 6/2023 : Ra mắt Breaths Digital, xây dựng cộng đồng công dân số toàn cầu 10,000 người dùng đầu tiên thông qua chương trình Affiliate Matrix
  • Giai đoạn 2 : 6/2023 – 12/2023 : Ra mắt Breaths Network, xây dựng cộng đồng công dân số toàn cầu 1 triệu người dùng qua mô hình Affiliate Matrix
  • Giai đoạn 3 : 12/2023 – 6/2024 : Phát hành Breaths Token, Listing DEX, tặng thưởng Breaths Token xây dựng cộng đồng công dân số toàn cầu 2 triệu người dùng.
  • Giai đoạn 4 : 6/2024 – 12/2024 : Ra mắt Breaths DAOs, Listing CEX, tặng thưởng Breaths Token xây dựng cộng đồng công dân số toàn cầu 5 triệu người dùng.
  • Giai đoạn 5 : 12/2024 – 6/2025 : Ra mắt Breaths Wallet cùng các tiện ích giải trí, Staking, liquidity mining, xây dựng cộng đồng công dân số toàn cầu 10 triệu người dùng.
  • Giai đoạn 6 : 6/2025 – 12/2025 : Ra mắt Breaths Dollar (USDB), xây dựng cộng đồng công dân số toàn cầu 15 triệu người dùng.
  • Giai đoạn 7 : 12/2025 – 6/2026 : Ra mắt Breaths World, xây dựng cộng đồng công dân số toàn cầu 30 triệu người dùng.