<

Breaths DAOs là tổ chức phi tập trung quản lý toàn bộ hệ sinh thái Breaths. Với mục tiêu trao quyền quản trị cho cộng đồng, Breaths được tạo ra và điều hành thông qua các tổ chức DAOs.

DAO (Decentralized Autonomous Organization) là một loại tổ chức tự trị phi tập trung. Khác với các tổ chức truyền thống như Facebook, Google, DAOs hoạt động độc lập và không cần sự can thiệp của con người thông qua việc áp dụng các bộ quy tắc mã hóa bằng mã nguồn.

Trong hệ sinh thái Breaths, cộng đồng sử dụng Breaths Token để tham gia vào quyết định các hoạt động của nền tảng công dân số toàn cầu Breaths. Điều này đảm bảo tính minh bạch và công khai trong việc quản lý và phát triển Breaths trên nền tảng DAOs.

Breaths DAOs bao gồm các tổ chức sau:

  1. Breaths Capital: Đây là một quỹ đầu tư mở tự trị phi tập trung, kết nối các nhà đầu tư là công dân số toàn cầu tại Breaths với các dự án công nghệ tiềm năng. Đặc điểm đáng chú ý là dễ dàng tham gia đầu tư với số vốn nhỏ để gia tăng tài sản số.
  2. Breaths Foundation: Đây là một tổ chức phi lợi nhuận tự trị phi tập trung, hỗ trợ các dự án xã hội và cộng đồng. Cộng đồng công dân số toàn cầu Breaths có thể dễ dàng tham gia vào các hoạt động đóng góp và chia sẻ thông qua Breaths Foundation.

Với Breaths DAOs, Breaths tạo ra một môi trường quản trị và phát triển hệ sinh thái công bằng, nơi mọi thành viên trong cộng đồng có quyền tham gia và đóng góp vào việc ra quyết định quan trọng và phát triển của Breaths.

Hãy tham gia miễn phí ngay hôm nay